Quran Al-Kahfi, Bacaan Surat Al Kahfi Arab Latin Dan Terjemaahannya

SURAT AL-KAHFI
Assalamu'alaikum wr. wb, Al-Quran surat al-kahfi, sahabat kajian muslim, pada kesempatan kali ini kami selaku pengurus blog kajian muslim ini akan membagikan bacaan surat Al-Kahfi lengkap dengan arab latin dan artinya, Quran Surat al-kahfi adalah surat ke 18 dalam Al-Quran yang terdiri atas 110 ayat, ada beberapa tahap dari penyajian artikel surat al-kahfi ini, yang pertama saya urutkan dari bacaan arabnya, yang kedua latinnya, dan yang ketiga artinya, yang ke empat manfaat keagungan surat al-kahfi, nah, bagi yang sedang mencari latin dan artinya silahkan scrol saja kebawah ya.
Surat Al-kahfi Arab Latin 1
Surat Al-kahfi Arab Latin 2
Surat Al-kahfi Arab Latin 3
Surat Al-kahfi Arab Latin 4
Surat Al-kahfi Arab Latin 5
Surat Al-kahfi Arab Latin 6
Surat Al-kahfi Arab Latin 7
Surat Al-kahfi Arab Latin 8
Surat Al-kahfi Arab Latin 9
Surat Al-kahfi Arab Latin 10
Surat Al-kahfi Arab Latin 11
Surat Al-kahfi Arab Latin 12
Surat Al-kahfi Arab Latin 13
Surat Al-kahfi Arab Latin 14
Surat Al-kahfi Arab Latin 15
Surat Al-kahfi Arab Latin 16
Surat Al-kahfi Arab Latin 17


BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
ALHAMDULILLAHILLADZII ANGZALA ALAA ABDIHIL KITAABA WALAM YAJ'AL LAHUU IWAJAA, QOYYIMALLIYUNGDZIRO BASANG SYADIIDAM MILADUNHUWAYUBASYIROL MU'MINIINAL LADZIINA YA'MALUU NASHOOLIHAATI ANNALAHUM AJRON HASANAA, MAAKITSIINA FIIHI ABADAN, WAYUNGDZIROL LADZIINA QOOLUUT TAKHODZALLOOHU WALADAN, MAALAHUM BIHII MIN ILMIW WALAA ILAA BAA IHIM, KABUROT KALIMATANG TAKHRUJU MIN AFWAAHIHIM, IYYAQUULUUNA ILLAA KADZIBAN, FALA'AL LAKA BAAJI'UNNAF SAKA ALAA AATSAARIHIM ILLAM YU MINUU BIHAADZAL HADIITSI ASAFAN, INNAA JA'ALNAA MAÁLAL ARDHI DZIINATAL LAHAA LINAB LUWAHUM AYYUHUM AHSANU AMALAA, WAINNALAJAA ILUUNA MAA'ALAIHAA SHO'IIDANG JURUZDAA, AMHASIBTA ANNA ASHAABAL KAHFI WARROQIIMI KANUU MIN AA YAA TINAA AJABAN, IDZ AWALFITCNATU ILALKAHFI FAQOOLUU ROBBANAA AATINAA MILLADUNGKA ROHMATAW WAHAYYI LANAA MIN AMRINAA ROSYADAN

FADHOROBNAA ALAA AADZAANIHIM FILKAHFI  SINIINA ADADAN, TSUMMA BA'ATSNAAHUM LINA'LAMA AYYUL HIDZ BAINI AHSHOOLIMAA LABITSUU AMADAN, NAHNU NAQUSHU ALAIKA NABA'AHUM BILHAQQI, INNAHUMFITCYATUN AAMANU BIROB BIHIM WAZIDNAAHUM HUDAA, WAROBATH NAA ALAA QULUUBIHIM IDZQOOMUU FAQOOLUU ROBBUNAA ROBBUSSAMAA WAATI WAL ARDHI LANAD'U WA MINGDUNIHI AALIHATAN, LAULAA YA'TUUNA ALAIHIM BISULTHONIM BAYYINI, FAMAN AZH LAMU MIMMANIF TAROO ALALOOHI KADZIBAN, WAIDZI'TAROLTUMUU HUM WAMAA YA'BUDUU NA ILLAALLOOHA FA'A WUUILAL KAHFI YANGSURLAKUM ROBBUKUM MIRROHMATIHI WAYUHAYYI LAKUM MIN AMRIKUM MIRFAQOO, WATAROSY SYAMSA IDZAA THOLA'AT TAZAAWARU ANGKAHFIHIM DZAATAL YAMIINI WAIDZAA GHOROBAT TAQRIDHUHUM DZAATASY SYIMALI  WAHUM FIIFAJWATIM MINHU, DZAALIKA MIN AAYAATILLAH, MAYYAHDILLAHU FAHUAL MUHTADI, WAMAYYUDHLIL FALANGTAJIDA LAHUU WALIYYAM MURSYIDAA,  WATAHSABUHUM AYQOTHON WAHUM RUQUUD, WANUQOLLIBUHUM DZAATAL YAMIINI WADZATASY SYIMALI, WAKALBUHUM BAASITUNG DZIROO AIHIBILWASIIDI, LAWITHO LA'TA ALAIHIM LAWALLAITA MINHUM FIROOROW WALAMULI'TA MINHUM RU'BAN, WAKADZAALIKA BA ATS NAAHUM LIYATASAA ALUU BAINAHUM, QOOLA QOOILUM MINHUM KAMLABITSTUM, QOOLUU LABITSNAA YAUMAN AUBA'DHOYAUMIN, QOOLUUROBBUKUM A'LAHUM BIMAA LABITSTUM FABATSUUAHADAKUM BIWARIKIKUM HAADZIHI ILALMADII NATI FALYANGZHUR AYYUHAA AZKAA THO 'AAMANG FAL YA'TIKUM BIRIZKIM MINHUWAL YATALATHOF WALAA YUSY IRO NNA BIKUM AHADAN, INNAHUM IYYAZH HARUU ALAIKUM YARJUMUUKUM AU YU'II'DUU KUM FII MILLATIHIM WALANGTUFLIHUU IDZAA ABADAA

WAKADZAALIKA A'TSARNAA A'LAIHIM LIYAGHLAMUU ANNA WA'DALLOOHI HAQQUWWA ANNASSAA A'TALAAROIBA FIIHAA IDZ YATANAA ZA U'NABAINAHUM AMRUHUM, FAQOOLUUBNUU A'LAIHIM BUNYAANAA, ROBBUHUM A'LAMU BIHIM QOOLALLADZIINA GHOLABUU A'LAA AMRIHIM LANATTAKHIDZANNA A'LAIHIM MASJIDAN, SAYAQUULUUNA TSALAATSATURROOBI 'UHUM KALBUHUM WAYAQUULUUNA KHOMSATUS SAADISUHUM KALBUHUK ROJMAM BIL GHOIB, WAYAKUULUUNA SAB A'TUWWATS TSAAMINUHUM KALBUHUM, QURROBBII A'LAMU BI'ÍDDATIHIMMAA YA'LAMUHUM ILLAA QOLIIL, FALAATUMAARIFIIHIM ILLAA MIROO ADZ DZOOHIROWWALAA TASTAFTIFIIHIM MINHUM AHADAN, WALAA TAQUULANAA LISYAA IN INNNI FAAÍLUDZ DZAALIKA GHODAN, ILLAA AYYASYAA ALLOOH, WADZ KURROBBAKA IDZAA NASIITA WAQUL 'ASAA AY YAHDIYANI ROBBI LI AQROBAMIN HAADZA ROSYADAN, WALABITSUU FII KAHFIHIM TSALAATSA MI ATIS SANIINA WAZDAADUU TIS 'AAN, QULILLAAHU A'LAMUBIMAA LABITSUU LAHUU GHOIBUS SAMAA WAATI WAL ARDHI, ABSHIRBIHI WA ASMI', MAALAHUM MINGDUUBIHI MIW WALIYYIIW WALAA YUSYRIKU FIIHUKMIHII AHADAN, WATCLU MAA UUHIYA ILAIKA MIN KITAABI ROBBIKA, LAAMUBADDILA LIKALIMAATIHI WALANGJIDA MINGDUU BIHI MULTAHADAN, WASH BIR NAFSAKA MA'ALLADZIINA YADÚUNA ROBBAHUM BIL GHODAATI WAL A'SYIYYI YURIIDUUNA WAJHAHUU, WALAATA'DU AINAA KA ANHUM TURIIDU ZIINATAL HAYAATID DUNNYAA, WALAATUTHI'MAN AGH FAL NAA QOLBAHUU ANGDZIKRINAA WATTABA'A HAWAAHU WAKANA AMRUHUU FURUTHON, WAQULIL HAQQU MIRROBBIKUM FAMANG SYAA'AFALYU MIW WAMANGSYAA'A FALYAQFUR, INNAA A'TAD NAA LIZHOOLIMIINA NARRON AHAATHOBIHIM SUROODI QUHAA WAIYYASTAGH GHIITSUU YUGHOOTSUUBIMAA INGKAL MUHLIYASY WIIL WUJUUH, BI'SASY SYAROO BUWASAA ATMURTAFAQOON, INNALADZIINA AAMANUU WA'AMILUUSH SHOOLIHAATI INNAA LAANUDHII'U AJROMAN AHSANA AMALAN,

UULAA IKA LAHUM JANNAATU 'ADNITAJRII MINGTAH TIHIM MUL ANHAARU YUHALLAUNA FIIHAA MIN ASAAWIRO MINGDZAHABIW WAYALBASUUNA TSIYAA BAN KHUDHROM MING SUNGDUSIW WA ISTABROQIM MUT TAKI IINAFIIHAA 'ALAL AROOIKI, NI'MATS WAABU WAHASUNATC MURTAFAQON, WADRIBLAHUM MATSASALARROJULAINI JA'ALNAA LI AHADIHIMAA JANNATAINI MIN A'NAABIW WAHAFAFNAA HUMAA BINAKHLIIW WAJA ALNAA BAINAHUMAA ZAR 'AAN, KILTAAL JANNATAINI AATAT UKULAHAA WALAM TADZLIM MINHU SYAI AN,WAFAJARNAA KHILAALAHUMAA NAHARON, WAKANA LAHUU TSAMARUNG FAQOOLA LISHOOHIBIHI WAHUWA YUHAA WIRUHUU ANAA AKSARU MING KAMAALAW WA A 'AZZUNA FARON, WADAKHOLA JANNATAHUU WAHUWA ZHOOLIMUL LINAFSIHI QOOLA MAA ZHUNNU ANGTABIIDA HAADZIHII ABADAN, WAMAA  AZHUNNUS SAA 'ATA QOO IMATAW WALA IR RUDIT TU ILAA ROBBI LA AKHIDANNA KHOIROM MIN HAA MUNG FALABAN, QOOLA LAHUU SHOO HIBUHUUWAHUWA YUHAA WIRUHUU AKAFARTA BIL LADZII KHOLAQOKA MING TUROOBING TSUMMA MINNUTH FATING TSUMMA SAWWAA KA ROJULAN, LAAKINNA HUWALLOHUROBBI WALAA USY RIKU BIROBBII AHADAN, WALAULANAA INDZ DAKHOLTA JANNATAKA QULTAMAA SYAA ALLOOHU LAA QUW WATA ILLAA BILLAH, ING RONI ANAA AQOLLA MINGKA MAALAA WAWALADAN, FA 'ASAAROBBII AYYU'TIYANI KHOIROM MINGJANNATIKA WAYUR SILA ALAIHAA HUSBAA NAM MINAS SAMAA I FATUSH BIHA SHOÍIDAZALAQON,

AW YUSH BIHA MAA UHAA GHOW RONGFALANG TAS TA THII 'ALAHUU THOLABAN, WA U HIITHO BITSAMARIHI FA ASHBAHA YUQOLLIBU KAFFAIHI 'ALAA MAA ANGFAQO FIIHAA WAHIYA KHOOWIYATUN 'ALAA 'URUU SYIHAA WAYAQUULU YAA LAITANI LAM USYRIKBIROBBII AHADAN, WALAM TAKUL LAHUU FI ATUYYANG SHURUU NAHUU MING DUUNILLAAHI WAMAA KANA MUNGTASHIRON, HUNAA LIKAL WALAAYATU LILLAHIL HAQ, HUWA KHOIRUTS TSAWAABAW WAKHOIRUN 'UQBAN, WADH RIB LAHUM MATSALAL HAYAATID DUNYAA KAMAA IN ANGZALNAAHU MINAS SAMAA I FAKHTALATHO BIHI NABAATUL ARDHI FA ASHBAHA HASYIIMANG TADZ RUUHUR RIYAAH, WAKANALLOHU 'ALAAKULLI SYAI IM MUQTADIRRON, ALMAALU WALBANUUNA ZIINATULHAYAATID DUNYAA, WALBAAQIYAA TUSH SHOOLIHAATU KHOIRUN 'INGDAROBBIKA TSAWAABAW WAKHOIRU AMALAN, WAYAUMA NUSAYYIRUL JIBAALA WATAROL ARDHU BAARIZATAW WAHASYARNAAHUM FALAM NUGHOODIR MINHUM AHADAN, WA 'URI DHUU 'ALAAROBBIKA SHOFFALLAQOD JI'TUMUUNAA KAMAA KHOLAQNAA KUM AWWALA MARROTIM BALZA 'AMTUMALLANNAJ 'ALALAKUM MAU 'IDAN, WAWUDHI 'ALKITAABU FATAROL MUJRIMIINA MUTSFIQIINA MIMMAA FIIHI WAYAQUULUUNA YAAWAILATANAA MAALIHAA DZAL KITAABI LAA YUGHOO DIRU SHOGIIROTAW WALAA KABIIROTAN ILLAA AHSHOOHAA WAWAJADUU MAA 'AMILUU HAADHIRON, WALAA YAZH LIMUROBBUKA AHADAN, WA IDZ QUL NAA LIL MALAA IKATIS JUDUU LI ADAMA FASAJADUU ILLAA IBLIISAKANA MINALJINNI FAFASAQO 'AN AMRI ROBBIH, AFATAT YAKHIDZUUNAHUU WADZURROYYATAHUU AWLIYAA A MINGDUUNI WAHUM LAKUM 'ADUWWUM, BI' SALIZH ZHOOLIMIINA BADALAN,

MAA ASY HATTUHUM KHOLQOS SAMAA WAATI WAL ARDHI WALAA KHOLQO ANGFUSIHIM WAMAA KUMGTU MUTTAKHIDZAL MUDHILLIINA 'A DHUDAN, WAYAUMA YAQUULU NAA DUU SYUROKAA IYAL DZIINA ZA 'AMTUM FADA AUHUM FALAM YASTAJIIBUULAHUM WAJA 'ALNAA BAINAAHUM MAUBIQON, WARO AL MUJRIMUUNANNAARO FAZHONNUU ANNAHUM MUWAAQI 'UUHAA WALAM YAJIDUU 'ANHAA MASHORIQON, WALAQOD SHORROFNAA FII HAADZAAL QUR AANI LINNAASI MINGKULLI MASAL, WAKANAL INGSAANU AKTSARO TSAI INGJADALAN, WAMAA MANAA 'ANNAASA AYYU' MINUU IDZ JAA AHUMULHUDAA WAYAS TAGFIRUU ROBBAHUM IL LAA ANGTA'TIYAHUM SUNNATUL AWWALIINA AW YA'TIYAHUMUL 'ADZAABU QUBULAN, WAMAA NUR SILUL MURSALIINA ILLAA MUBASY SYIRIINA WAMUNGDZIRIIN, WAYUJAADILULLADZIINA KAFFARUU BILLBAATHILI LIYUD HIDHUUBIHIL HAQ, WATTAKHODUU AAYAATI WAMAA UNGDZIRUU HUZUWAN, WAMAN AZHLAMU MIMMANG DZUK KIRO BI AAYAATI ROBBIHI FA A'RODHO 'ANHAA WANASIYAMAA QODDAMATC YADAAH, INNAA JA ALNAA 'ALAAQULUU BIHIM AKINNATAN AYYAFQOHUU HU WAFII AADZAANIHIM WAQRON, WAINGTAD 'UHUM ILALHUDAA FALAYYAHTADUU IDZAN ABADAN, WAROBBUKAL GHOFUURUDZUUR ROHMATI, LAW YU AA JIDZUHUM BIMAA KASABUU LA 'AJ JALA LAHUMUL 'ADZAAB, BALLAHUM MAU 'IDULLAYYAJIDUU MINGDUUBIHII MAU ILAAN, WATILKAL QUROO AHLAKNAAHUM LAMMAA ZHOLAMUU WAJA 'ALNAA LIMAHLIKIHIM MAU ÍDAN, WAIDZ QOOLA MUUSAA LIFATAAHU LAA ABROHU HATTAA ABLUGHO MAJMA 'ALBAHROINI AW AMDHIYA HUQUBAN,

FALAMMAA YALAGHOO MAJMA 'ABAINIHIMAA NASIYAA HUUTAHUMAA FATTAKHODZA SABIILAHUU FIILBAHRI SAROBAN, FALAMMAA JAAWAZAAQOOLA LIFATAAHU AATINAA GHODAA ANAA LAQOD LAQIINAA MINGSAFARINAA HAADZAA NASHOBAN, QOOLA ARO AITA IDZ AWAINAA ILASH SHOKH ROTI FA INNI NASIITUL HUUTA WAMAA ANGSAANIIHU ILLASY SYAITHOONU AN ADZKUROHUU, WATTAKHODZA SABIILAHUU FILBAHRI 'AJABAN, QOOLA DZAALIKA MAA KUNNAA NABGHI, FARTADZAA 'ALAA AATSAARIHIMAA QOSHOSHON, FAWAJADAA 'ABDAMMIN 'IBAADINAA AATAINAAHU ROHMATAM MIN 'INGDINAA WA ALLAMNAAHU MILLADUNNAA 'ILMAN, QOOLALAHUU MUUSAA HAL ATTABI 'UKA ALAA ANGTU 'ALLIMANI MIMMAA 'ULLIMTA RUSYDAN, QOOLA INNAKA LANGTASTATHII 'AMA 'IYA SHOBRON, WAKAIFATASH BIRU 'ALAA MAA LAM TUHITH BIHII KHUBRON, QOOLA SATAJIDUNII INGSAA ALLOOHU SHOOBIROW WALAA 'ASHII LAKA AMRON, QOOLA FA INITTABA'TANII FALAA TAS ALNII 'ANGSYAI IN HATTAA UH DITSA LAKA MINHU DZIKRON,

FANGTHOLAQOO HATTAA IDZAAROKIBAA FISSAFIINATI KHOROQOHAA, QOOLA AKHOROQTAHAA LITUGH RIQO AHLAHAA LAQOD JI TA SAIAN IMRON, QOOLA ALAM AQUL INNAKA LANGTATHII 'U MA 'I YASHOBRON, QOOLA LAA TU AA KHIDZ NII BIMAA NASIITU WALAA TURHIQNII MIN AMRII 'USRON, FANG THOLAQOO HATTAA IDZAALAQIYAA GHULAAMANG DAQOTALAHUU QOOLA AQOTALTA NAFSANG ZAKIYYATAM BIGHOIRI NAFSIL LAQOD JI TA SYAI AN NUKRON, QOOLA ALAM AQUL LAKA INNAKA LANGTAS TATHII 'AMA 'IYA SHOBRON,QOOLA INGSA ALTUKA ANGSAI IM BA'DAHAA FALAA TUSHOO HIBNII QOD BALAGHTA MILLADUNNII 'UDZRON, FANGTHOLAQOO HATTAA IDZAA ATAIYAA AHLAQORYATING TATH 'AMAA AHLAHAA FA ABAU AYUDHOYYIFUUHUMAA FAWAJADAA FIIHAA JIDAAROY YURIIDU AYYANGQODHOO FA AQOO MAHUU, QOOLA LAUSYI TA LATTAKHODZ TA ALAIHI AJRON, QOOLA HAADZAA FIROOQU BAINII WABAINIKA SA UNABBI UKA BITA WIILI MAA LAM TAS TATHI' ALAIHI SHOBRON, AMMASSAFIINATU FAKANATC LIMASAAKIINA YA'MALUUNA FILBAHRI FA AROT TU AN A 'IIBAHAA WAKAANA WAROO AHUM MALIKUY YA'KHUDZUKULLA SAFIINATING GHOSHBAN, WA AMMALGHULAAMU FAKANA ABAWAA HU MU MINAINI FAKHOSIINAA AYYURHIQOHUMAA THUGH YAANAW WAKUFRON,

FA AROD NAA AYYUBDI LAHUMUMAA ROBBUHUMAA KHOIROM MINHU ZAKAATAW WA AQROBA RUHMAN, WA AMMAL JIDAA RUFAKANA LIGHULAAMAINI YATIIMAINI FIL MADIINATI WAKANA TAHTAHUU KANGZAHUMAA ROHMATAMMIRROBBIK, WAMAA FA 'ALTUHUU 'AN AMRII, DAALIKA TA WIILU MAALAM TAS THI' 'ALAIHI SHOBRON, WAYAS ALUUNAKA ANGDZILQORNAIN, QUL SA ATLUU 'ALAIKUM MINHUDZIKRON, INNAA MAKKANNAALAHUU FIL ARDHI WA AATAINAAHU MINGKULLI SYAI ING SABABAN, FA ATCBA 'A SABABAN, HATTAA IDZAABALAGHO MAGHRIBASY SYAMSI WAJADAHAA TAGHRUBU FI AININ HAMI ATIWWAWAJADA 'INGDAHAA QOUMAN, QULNAA YAADZALQORNAINI IMMAA ANGTU 'ADZIBA WAIMMAA ANGTAT TAJIDZAFIIHIM HUSNAN, QOOLA AMMAA MANGZHOLAMA FASAUFA NU 'ADZIBUHUU TSUMMA YURODDU ILAAROBBIHI FAYU 'ADZIBUHUU 'ADZAABANNUKRON, WA AMMAA MAN AAMANA WA 'AMILA SHOOLIHAN FALAHUU JAZAA ALHUSNAA WASANAQUULULAHUU MIN AMRINAA YUSRON, TSUMMA ANGTABA 'ASABABAN, HATTAA IDZAA BALAGHO MATH LI 'ASY SYAMSI WAJADAHAA TATHLU 'U 'ALAA QOUMILLAM NAJ 'ALHUM MINGDUUNIHAA SITRON,

KADZAALIKA, WAQOD AHATHNAA BIMAA LADAIHI KHUBRON TSUMMA ATCBA 'A SABABAN, HATTAA IDZAA BALAGHOBAINAS SADDAINI WAJADA MINGDUUNIHIMAA QOUMAL LAAYAKAA DUUNA YAFQOHUUNA QOULAN, QOOLUU YAADZAL QORNAINI INNAYA JUU JAWAMA JUUJA MUFSIDUUNA FIL ARDHI FAHAL NAJ 'ALU LAKA KHORJAN ALAA ANGTAJ 'ALABAINANAA WABAINAHUM SADDAN, QOOLA MAA MAKKANNII FIIHI ROBBI KHOIRUNG FA A 'IINUUNII BIQUW WATIN AJ 'AL BAINAKUM WABAINAHUM RODMAN, AATUUNII ZUBAROL HADIID, HATTAA IDZAA SAAWAA BAINASH SHODAFAINI QOOLANG FUKHUU, HATTAA IDZAA JA 'ALAHUU NAARON QOOLA AATUU NII UFFRIGH 'ALAIHI QITHRON, FAMAS THOO 'UU AYYAZH HARUUHU WAMAS TA THOO 'UU LAHUU NAQBAN, QOOLA HAADZAAROHMNATUMMIRROBBII, FA IDZAA JAA AWA'DUROBBII JA 'ALAHUU DAKAA  A, WAKANAWA 'DU ROBBIHAQQON, WATAROKNAA BA'DHOHUM YAUMA IDZIY YAMUU JUFII BA'DHIN, WANUFI KHOFISHUURI FAJAMA 'NAHUM JAM 'AN, WA 'ARODH NAA JAHANNAMA YAUMA IDZIL LIL KAAFIRIINA 'ARDHON,

ALLADZIINA KANATC A'YUNUHUM FIGHITHOO IN 'ANGDZIKRII WAKANUU LAA YAS TATHII 'UUNA SAM AN, AFAHASIBALLADZIINA KAFARUU AYYAT TAHIDZUU IBAA DII MKINGDUUNII AULIYAA A, INNAA A'TADNAA JAHANNAMA LILKAAFIRIINA NUJULAN, QUL HALNUNABBI UKUM BIL AKH SARIINA A'MAALAN, ALLADZIINA DHOLLA SA 'YUHUM FIIL HAYAATID DUNYAA WAHUM YAHSABUUNA ANNAHUM YUHSINUUNA SHUN AN, ULAA IKALLADZIINA KAFARUU BI AAYAATI ROBBIHIM WALIQOOBIHI FAHABITHOTC A'MAALUHUM FALAA NUQIIMU LAHUM YAUMAL QIYAAMATI WAZANAN, DZAALIKA JAZAA UHUM JAHANNAMU BIMAA KAFARUU WATTAKHODZUU AAYAATI WARUSULII HUZUWAN, INNAL LADZIINA AAMANUU WA AMILUSH SHOOLIHAATI KANATC LAHUM JANNAATUL FIRDAUSI NUZULAN, KHOOLIDIINA FIIHAA LAAYABGUUNA 'ANHAA HIWALAN, QUL LAUKANAL BAHRUMIDAADAL LIKALIMAATIROBBI LANAFIDAL BAHRU QOBLA ANGTANGFADA KALIMAATU ROBBI WALAU JI NAA BIMISLIHII MADADAN, QUL INNAMAA ANABASARUM MISLUKUM YUUHAA ILAYYA ANNAMAA ILAAHUKUM ILAAHUWWAA HIDUN, FAMANGKANA YARJUULIQOO AROBBIHII FAL YA MAL 'AMALASH SHOOLIHAW WALAAYUSRIK BI 'IBAADATI ROBBIHII AHADAM,

ARTINYA:
Dengan nama allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang
1. segala puji bagi allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok  2. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukminyang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik  3. Mereka kekal didalamnya untuk selama lamanya  4. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata allah mengambil seorang anak  5. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitupula nenek moyang mereka. alangkah jeleknya kata kata yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan (sesuatu) kebohongan belaka.  6. Maka barangkali engkau (muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).  7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada dibumi sebagai penghisan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.  8. Dan kami benar benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.  9. apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan (yang mempunyai) raqim itu, termasuk tanda tanda (kebesaran) kami yang menakjubkan?.  10. (ingatlah) ketika pemuda pemuda itu berlindung kedalam gua lalu mereka berdoa, ya tuhan kami. berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.

11. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa tahun,  12. kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapalamanya mereka tinggal (dalam gua itu).  13. Kami ceritakan kepada (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.  14. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, tuhan kami adalah tuhan langit dan bumi kami tidak menyeru tuhan selain dia. sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran."  15. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan (untuk disembah) selain dia. mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas (tentang kepercayaan mereka)? maka siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengada adakan kebohongan terhadap allah?  16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain allah, maka carilah tempat berlindung kedalam guaitu, niscahya tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.  17. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas didalam (Gua) itu. itulah sebagian dari tanda (kebesaran) allah. barang siapa diberi petunjuk oleh allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa disesatkan nya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.  18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur; dan kami bolak balikan mereka kekanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu kan berpaling melarikan (diri) dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.  19. Dan demikian lah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. salah seorang di antara mereka berkata, "sudah berapa lama kamu berada (disini)?" mereka menjawab, kita berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali kali menceritakan hal mu kepada siapapun.  20. Sesungguhnya jika merka dapat mengetahui tempatmu, niscahya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscahya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya."

21. Dan demikian (pula) kami perlihatkan  (manusia) dengan merka, agar mereka tahu, bahwa janji allah benar, dan bahwa ( kedatangan) hari kiamat tidak ada keraguan padanya. ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka, tuhan mereka lebih mnegetahui tentang mereka. "Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."  22. Nanti (ada orang yang akan) mengatakan, (jumlah mereka) tiga (orang), yang ke empat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan, "(jumlah mereka) lima (orang), yang ke enam adalah anjingnya, "sebagai terkaan kepada yang ghaib; dan (yang lain lagi) mengatakan, "(jumlah mereka) tujuh (orang), yang kedelapan adalah anjingnya ."katakanlah (Muhammad), Tuhan kau lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit."karena itu janganlah engkau (Muhammad) berbantah tentang al mereka, kecuali perbantahan lahir saja dan jangan engkau menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada siapapun.  23. dan jangan sekali kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi,"  24. Kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah."Dan ingatlah kepada tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) dari pada ini."  25. Dan mereka tinggal dalam gua selama tigaratus tahun dan di tambah sembilan tahun.  26. katakanlah, "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); miliknya semua yang tersembunyi dilangit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya; tidak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dia; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan."  27. Dan bacakanlah (muhammad) apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab tuhanmu (Al-Quran). tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.  28. Dan bersabarlah engkau (muhammad) bersama orang yang menyeru tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti ke inginannya dan keadaanya sudah melewati batas.  29. DFan katakanlah (Muhammad), "kebenaran itu datangnya dari tuhan mu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zolim, yang gejolaknya mengepung mereka. jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.  30. Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajiakn, kami tidak akan menyia nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

31. Mereka itulah yang memperoleh surga dan yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dpan yang indah, (itulah) sebaik baiknya pahala, dan tempat istirahat yang indah;   32. Dan berikanlah (muhammad) kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang (yang kafir) kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan diantara keduanya (kebun itu) kami buatkan ladang.   33. Kedua kebun itu menghasilkan (buahnya) sedikitpun, dan dicelah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai,  34. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya (yang beriman) ketika besar cakap-cakap dengan dia, "Hartakulebih banyak dari pada hartamu dan pengikutku lebih kuat."  35. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri(karena angkuh dan kafir); dia berkata, "aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya,   36. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku di kembalikan kepada tuhanku, pasti kau kan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini."  37. Kawannya (yang beriman) barkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepadanya (Tuhan) yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani , lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?  38. Tetapi aku (percaya bahwa), Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan tuhanku dengan sesuatupun.  39. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan "masya allah, laquwwata illa billah, (sungguh, atas kehendak allah, semua ini terwujud), tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.  40. Maka mudah-mudahan tuhanku, akan memberikan kepadaku, (kebun) yang lebih baik dari kebun (ini); dan dia mengirimkan petir dari langit kekebunmu, sehingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin;

41. Atau airnya menjadi surut kedalam tanah, maka engkau tidak akan menemukannya lagi."  42. Dan harta kekayaannya di binasakan, lalu dia membolak baliakan kedua telapak tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu , sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya (para-para) lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan tuhanku dengan sesuatu pun."  43. Dan tidak ada (lagi) baginya segolongan pun yang dapat menolong nya selain allah; dan diapun tidak akan dapat membela dirinya.  44. Di sana, pertolongan itu hanya dari allah yang maha benar. Dialah (pemberi) pahala terbaik dan (pemberi) balasan terbaik.   45. Dan buatkanlah untuk mereka (manusia) perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air (hujan) yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh tumbuhan di bumi, kemudian (tumbuh-tumbuhan) itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah mahakuasa atas segala sesuatu.  46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.   47. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka (seluruh manusia), dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka.   48. Dan mereka akan dibawa ke hadapan tuhanmu dengan berbaris. (allah berfirman), "Sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagai mana kami menciptakan kamu pada pertama kali; bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (berbangkit untuk memenuhi) perjanjian."   49. Dan diletakanlah kitab(catatan amal), lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata, "betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan catatan semuanya,"dan mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis). Dan tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun."   50. Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat, "sujudlah kamu kepada adam!"maka merekapun sujud kecuali iblis. dia adalah dari (golongan) jin, maka dia mendurhakai perintah tuhannya. pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuh mu? sangat burukalh (iblis itu) sebagai pengganti (allah) bagi orang yang zolim.

51. Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.   52. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Dia berfirman, "panggilah olehmu sekutu sekutuku yang kamu anggap itu."mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka (sekutu-sekutu) tidak membalas (sruan) mereka dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka).   53. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga, bahwa mereka akan jatuh kedalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.   54. Dan sesungguhnya kmi telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. tetapi manusia memang adalah yang paling banyak membantah.   55. Dan tidak ada (sesuatu pun ) yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlaku pada) umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.   56. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melain sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan; tetapi orang yang kafir membantah dengan (cara) yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak (kebenaran), dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai oloh-olokan.   57. Dan siapakah yang lebih zolim daripadanya orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (kami letakan pula) sumbatan di telinga mereka. kendatipun engkau (Muhammad) menyeru mereka kepada petunjuk, niscahya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.   58. Dan tuhanmu maha pengampun, memiliki kasih sayang. jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. tetapi bagi mereka ada waktu tertentu (untuk mendapat siksa) yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung  darinya.   59. Dan (penduduk) negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zolim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.   60. Dan (ingatlah) ketika musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut; atau aku akan bejalan (terus sampai) bertahun-tahun."

61. Maka ketika mereka sapai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu (ikan) itu melompat mengambil jalan ke laut itu.   62. Maka ketika mereka telah melewati (tempat itu), musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita; sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."   63. Dia (pembantunya) menjawab, "tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan (ikan) itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."   64. Dan (musa) berkata, "itulah (tempat) yang kita cari. "lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula,   65. lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.   66. Musa berkata kepadanya, "bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah di ajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?"   67. Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.   68. Dan bagai mana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup akan hal itu?"   69. Dia ( musa) berkata, "insya allah akan engkau dapati aku orang yang sabar,  dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."   70. Dia berkata, "Jika engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

71. Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia (musa) berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu, apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? sungguh engkau telah membuat kesalahan yang besar.   72. Dia berkata, "bukankah sudah ku katakan, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"   73. Dia (musa) berkata "janganlah engkau menghukum aku karena kelupaan ku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."   74. maka berjalanlah keduanya; hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka ia membunuhnya. Dia (musa) berkata, "mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."   75. Dia berkata, "Bukankah sudah ku katakan kepadamu, bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"   76. Dia (musa) berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya engkau sudah cukup (bersabar) menerima alasan dariku."    77. Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu hegeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (dinegeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (musa) berkata, " jika engkau mau, niscahya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."   78. Dia berkata, " inilah perpisahan antara aku dengan engkau; aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.   79. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja dilaut; aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka akan ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.   80. Dan adapun anak muda (kafir) itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

81. Kemudian kami menghendaki, sekiranya tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).   82. dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang dibawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang sholeh. maka tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari tuhanmu. apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya."    83. Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang zulkar nain. katakanlah, " Akan kubacakan kepadamu kisahnya."   84. Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya (untuk mencapai) segala sesuatu,   85. Maka diapun menempuh suatu jalan.   86. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya (matahari) terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan disana ditemukannya suatu kaum (tidak beragama). kami berfirman, " wahai zulkarnain! engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan (mengajak beriman) kepada mereka."    87. Dia (zulkarnain) berkata, barang siapa berbuat zolim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada tuhannya, kemudian tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.   88. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat (pahala) yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah."    89. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain).   90. Hingga ketika dia sampai ditempat terbit matahari (sebelah timur) didapatnya (matahari) bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari (cahaya matahari) itu, 

91. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatuyang ada padanya (zulkarnain).   92. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi).  93. Hingga ketika dia sampai di antara kedua gunung, didapatinya dibelakang (kedua gunung itu) suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.   94. Mereka berkata, wahai Zulkarnain! Sungguh, Yajuj dan Ma'juj itu (makhluk yang) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami mebayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka ?.   95. Dia (zulkarnain) berkata, "Apa yang telah di anugrahkan tuhan kepadaku lebih baik (daripada imbalanmu), maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka,   96. Berilah aku potongan-potongan besi! Hingga ketika (potongan) besi itu telah (terpasang) sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, dia (zulkarnain) berkata, " tiuplah (api itu)! "ketika (besi) itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata, "berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atasnya (besi panas itu)."    97. Maka merka (ya'juj dan ma'juj) tidak dapat mendakinya dan tidak dapat (pula) melubanginya.   98. Dia (zulkarnain) berkata, "(Dinding) ini adalah rahmat dari tuhanku, maka apabila janji tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya; dan janji tuhanku itu benar."   99. Dan pada hari itu kami biarkan mereka (ya'juj dan ma'juj) berbaur antara yang satu dengan yang lain, dan (apabila) sangkakala di tiup (lagi), akan kami kumpulkan mereka semuanya,   100. Dan kami perlihatkan (neraka) jahannam dengan jelas pada hari itukepada orang kafir,

101. (yaitu)orang yang mata (hati) nya dalam keadaan tertutup (tidak mampu) dari memerhatikan tanda-tanda (kebesaran)-ku, dan mereka tidak sanggup mendengar.   102. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan (neraka) jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.   103. Katakanlah (Muhammad), "Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?.   104. (yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.    105. mereka itu adalah orang yang mngingkari ayat-ayat tuhan mereka dan (tidak percaya) terhadap pertemuan dengannya. maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari kiamat.   106. Demikianlah, balasan mereka itu neraka jahannam, karena kekafiran mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.   107. Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga firdaus sebagai tempat tinggal,    108. Mereka kekal didalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana.    109. Katakan (muhammad), "Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kaliamt tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)."   110. Katakanlah (muhammad), " sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya tuhan kamu adalah tuhan yang maha esa." maka barang siapa mengharap pertemuan dengan tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajkan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatupun dalam beribadah kepada tuhannya."

Nah itulah Bacaan: Quran al kahfi lengkap dengan arab dan latinya juga artinya, sangat panjang sekali, untuk ke agungan dan hal yang lainnya mengenai surat al-kahfi akan menyusul di lain waktu, ok sahabat kajianmuslim sampai disini dulu ya, jika ada yang mau bertanya silahkan kirimkan pesan melalui email yang sudah disediakan di menu contact us yang ada di paling bawah artikel ini, akhir kata saya ucapkan wasalam.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Quran Al-Kahfi, Bacaan Surat Al Kahfi Arab Latin Dan Terjemaahannya