Mazhab Hanafi | Mazhab Maliki | Mazhab Syafi'i | mazhab Hanbali

Ke Empat Mazhab
Ke 4 madzhab
Ke 4 madzhab

Sebelum kita membahas biografi ke empat mazhab alangkah baiknya kita tahu apa itu mazhab, Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yaitu isim makan (kata benda keterangan tempat) dari akar kata dzahab (pergi). Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, "tempat pergi", yaitu jalan (ath-thariq) (Abdullah, 1995: 197; Nahrawi, 1994:208). Secara terminologis pengertian mazhab menurut Huzaemah Tahido Yanggo, adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam. Sedangkan menurut istilah ushul fiqih, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh (Nahrawi, 1994: 208; Abdullah, 1995: 197). Menurut Muhammad Husain Abdullah (1995:197), istilah mazhab mencakup dua hal: (1) sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid; (2) ushul fikih yang menjadi jalan (thariq) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan dua unsur mazhab ini dengan berkata "Setiap mazhab dari berbagai mazhab yang ada mempunyai metode penggalian (thariqah al-istinbath) dan pendapat tertentu dalam hukum-hukum syariat." Kata mazhab merupakan sighat isim makan dari fi'il madli zahaba. Zahaba artinya pergi, sehingga mazhab memiliki arti tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang semakna ialah maslak, thariiqah dan sabiil yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam ialah sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya. Setiap mazhab punya guru dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya. Berkembangnya suatu mazhab di sebuah wilayah sangat bergantung dari banyak hal, salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran mazhab itu sendiri. Berdasarkan keberadaannya, mazhab fiqh ada yang masih utuh dan dianut oleh masyarakat tertentu, namun ada pula yang telah punah. Menurut aspek teologis, mazhab fiqh dibagi dalam dua kelompok, yaitu Mazhab Ahlussunnah dan Mazhab Syi'ah. Mazhab yang termasuk dalam mazhab Ahlussunah adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i serta Mazhab Hanbali, sedangkan yang termasuk dalam Mazhab Syiah adalah Mazhab Syiah Zaidiyah, Mazhab Syiah serta Mazhab Syiah Imamiyah, selain mazhab yang telah disebutkan juga masih terdapat banyak mazhab yang keberadaannya telah punah diantaranya adalah Mazhab Ath-Thabari dan Mazhab az-Zahir, Mazhab Al-Auza'i dan lain-lain.

Alim ulama dan cerdik pandai dalam menghadapi berbagai soal, apabila tidak ada nas dari al-Quran atau hadist, mereka berijtihad untuk menetapkan hukum peristiwa itu, hukum yang didapat oleh seseorang dengan ijtihad dinamakan mazhabnya, ulama yang mempunyai mazhab yang terkenal itu banyak, bukan hanya empat, misalnya hasan basri, as-saury ibnu abi laial, al=auza'iy, al-laisy, dan lain -lain, mereka mempunyai mazhab sendiri - sendiri, walaupun mazhab mereka tidak berkembang seperti ke empat mazhab, munkin karena penduduknya kurang setelah ditinggalkan penyusunnya. Adapun mazhab yang empat terus menerus mendapat dukungan dari ulama muslim sampai sekarang. beratus ratus kitab telah ditulis dan disusun dari zaman ke zaman, di atur menurut mazhab masing masing dari beberapa imam itu. 
1. Mazhab Hanafi
Mazhab Hanafi, penyusunya yaitu imam abu hanifah, beliau dilahirkan pada tahun 80 hijriah dan meninggal dunia di bagdad pada tahun 150 hijriah. beliau belajar di kufah, dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya, kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di bagdad, beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslim, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandan meng istinbat kan hukum dari al-quran dan hadis, menurut riwayat yang dapat di percaya, beliau adalah wadi'ilmu fiqh (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagai mana susunan sekarang ini). beberapa ulama telah bergaul dengan abu hanifah, mereka pelajari mazhab belaiu dan hukum yang mereka dapat dari beliau untuk mereka tulis (bukukan). mereka sebagai penduduk mazhab abu hanifah. kemudia sebagian dari mereka kembali menyelidikidan memeriksa hukum - hukum tadi dengan memeriksa dalil dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan keadaan ke faedahan dan kemudaratan nya, sehingga di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum hukum yang telah di tetapkan oleh imam tadi, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat abu hanifah. mereka inilah yang dinamakan sahabat sahabat abu hanifah, di antaranya yaitu abu yusuf, muhammad bin hasan, dan zufar mazhab ini banyak ter siar di bagdad, faris, bukhara, mesir, syam, dan tempat tempat lain. 
2. Mazhab Maliki.
Nama penyusunya adalah malik bin anasal-as bahi. beliau dilahirkan tahun 93 hijriah dan meninggal dunia pada bulan safar tahun 170 hijriah. beliau belajar di manidah, dan disanalah beliau menulis kitab al-muwatta, kitab hadis yang terkenal sampai sekarang, beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran khalifah mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji. beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar : kitab suci, sunnah rosul, ijma', dan qias. hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal hal yang terbatas sekali karena belaiu adalah ahli hadis. beliau berkata, "sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang kadang betul dan kadang kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat pendapatku itu, mana yang sesuai dengan sunnah ambilah". imam maliki adalah ahli fiqh dan hadis.  pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh hijaz. orang menyebut beliau "sayyid fuqaha al-hijaz" (pemimpin ahli fiqh di seluruh daerah hijaz). beliau mempunyai banyak sahabat (murud), di antaranya yang terkemuka adalah muhammad bin idris bin syafii, al-laisy bin sa'ad, abu ishaq  al-farazi. pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di tunisia, tripoli, magribi, dan mesir. 
 3. Mazhab syafii,
Nama penyusun yaitu muhammad bin idris bin syafii, keturunan bangsa quraisy. beliau dilahirkan di khuzzah tahun 150 hijriah, dan meninggal dunia di mesir tahun 204 hijriah. sewaktu umur 7 tahun beliau telah hafal al-quran, setelah berumur 10 tahun beliau hafal al-muwatta (kitab guru beliau, imam maliki, setelah beliu berumur 20 tahun beliau mendapat izin dari gurunya (muslim bin khalid) untuk ber fatwa. kata ali bin usman, "saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar dari pada syafii. sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat di jamin 90% akan mengenai sasaran nya." ketika brumur hampir 20 tahun, beliau pergi kemadinah karena mendengar kabar tentang imam maliki yang begitu terkenal sebagai seorang ulama besar dalam ilmu hadis dan fiqh. disana beliau belajar kepada imam maliki. kemudian beliu pergi ke irak, disana beliau bergaul dengan sahabat-sahabat imam abu hanifah. beliau terus keparis dan beberapa negeri lainnya, kira- kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini. dalam perjalanan kenegeri negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa peristiwa yang akan belaiu hadapi. kemudia beliau diminta oleh khalifah harun ar-rasyid supaya tetap tinggal di bagdad. setelah menetap di bagdad, di sana beliau menyiarkan agama, dan pendapat pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat imam abu hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran fikiran itu beliau dapat menyusun pendapat "qadim" (pendapat beliau yang pertama). kemudian beliau kembali me mekkah hingga tahun 198 hijriah, pada tahun itu pula beliau pergi ke mesir, disana beliau menyusun pendapat belaiu yang baru (qaulul jadid). Kata kata syafii yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab syafii yang terbanyak ialah di mesir, kurdistan, yaman, aden, hadramaut, mekah,pakistan, dan indonesia. 
4.  Mazhab Hanbali,
Nama penyusunnya ialah ahmad bin muhammad bin hanabal bin hilal, beliau dilahirkan di bagdad dan meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 12 rabiul awal tahun 241 hijriah. semenjak kecil beliau belajar di bagdad, syam, hizaz, dan yaman, beliau adalah murid imam syafii. syafii memuji beliau, katanya "saya keluar dari bagdad, tidak saya tinggalkan disana seorang yang lebih taqwa, lebih warna, dan lebih alim selain ahmad bin hanabal, yang sungguh banyak menghafal hadis". Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu buhori dan muslim. beliau berpegang teguh  pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. beliau menyusun mazhabnya atas empa dasar. Dasar pertama ialah nas Quran da hadis. dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki atau tidaknya nas, kalau ada nas, beliau berfatwa menuruf nas itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. dalam satu perisstiwa, apabila tidak ada nas yang bersangkutan dengan peristiwa itu, belaiu cari fatwa para sahabat. apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan belaiu tidak melihat bantahannya dari sahabat sahabat lain, belaiu hukumkan peristiwa itu menurut sahabat tadi. jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat kepada kitab atau sunnah. Dasar ketiga yaitu hadis mursal atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil dalil yang lain. Dasar ke empat ialah qias,  beliau tidak memakai qias kecuali apabial tidak ada jalan lain. Beliau sangat hati hati dalam melahirkan fatwa, apabila tidak ada nas atau asar sahabat. kemungkinan besar karena sangat hati hati nya belaiu menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah daerah yang jauh, apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. mula-mual mazhab itu tersiar di bagdad, kemudian berangsur- angsur keluar kedaerah-daerah alin. sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah di hijaz, apalagi sesudah raja ibnu sa'ud menetapkan bahwa mazhab hanbali menjadi mazhab resmi bagi pemerintahan saudi arabia. Di mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 hijriah. hingga sekarang tidak banyak rakyat mesir yang mengikuti mazhab ini.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Mazhab Hanafi | Mazhab Maliki | Mazhab Syafi'i | mazhab Hanbali